Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro ochranu soukromí. Vaše údaje jsou u mě v bezpečí, viz níže uvedená shrnutí ochrany osobních údajů. Já a můj e-shop www.sperkydita.cz bereme vaše soukromí velmi vážně. Právě proto používám vaše údaje pouze k poskytnutí vámi objednaných produktů a služeb. Vaše údaje nebudu nikomu předávat.

Kdo je správcem vašich údajů?

Správcem vašich osobních údajů jsem já Dita Fleischlingerová. Podnikám jako fyzická osoba. Nejsem plátcem DPH, místo podnikání Nad lomem 2636/11, PSČ 62800 Brno-Líšeň, IČO 47876905. Firmu mám registrovanou pod č. j. ZUMB/13998/2009/Mar/3 Magistrátu města Brna, pro výrobu a prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sperkydita.cz

Kontaktní údaje správce jsou následující: Dita Fleischlingerová, email: dita.fle(zavináč)gmail.com (zavináč nahraďte znakem @) a telefon: +420 723 364 618.

Ochrana osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou. Zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Souhlas se zpracováním osobních údajů kupující udílí při dokončování objednávky na eshopu www.sperkydita.cz

Ochranu osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, poskytuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů., v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. O volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jaké osobní údaje zpracovávám a proč?

Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů. Jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací či jiná korespondenční adresa, název a sídlo společnosti. IČ, DIČ, emailová adresa, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy či zasílání obchodních sdělení.

Účelem zpracování osobních údajů je:

  • Vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem. Při objednávce vyžaduji osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
  • Zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a činění dalších marketingových aktivit.

Zásady ochrany osobních údajů – Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy. Dále po dobu nutnou pro účely archivování. Podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Jak vaše údaje uchovávám a chráním?

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické nebo tištěné podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány/uchovávány zabezpečeným způsobem. Hesla, zabezpečené úložiště, zabezpečené fyzické místo uložení, přesný přehled o osob mající přístup k osobním údajům).

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Dále, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti. Jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webových stránek, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou dopravní společnosti.

Příjemci vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy. Jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům. Máte, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracován. Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Zasílání obchodních sdělení 

Kupující souhlasí se zasíláním elektronických obchodních sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího. Totéž platí pro zasílání ostatními prostředky komunikace na dálku (pošta, telefon apod.). Z odběru těchto informací se může kupující kdykoli odhlásit.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů. Tyto v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Sledujte můj Facebookový profil @sperkydita a neunikne vám žádný nový příspěvek